Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden van W&R  Pomp- en Afvalwatertechniek.

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN.
Geldend tussen W&R Pomp- en Afvalwatertechniek, Akelei 12, 4007 TA, Tiel, en haar opdrachtgevers en afnemers.  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, verkoop- en aannemingsovereenkomsten en andere overeenkomsten, te verrichten respectievelijk verrichte werkzaamheden en door opdrachtnemer aan haar opdrachtgever aangeboden, respectievelijk verkochte goederen met derzelver onderdelen.

ARTIKEL 1 - AANBIEDINGEN.
A. Alle aanbiedingen en prijsopgaven van opdrachtnemer, in welke vorm dan ook gedaan, zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, vrijblijvend en gebaseerd op eventueel bij de aanvrage verstrekte gegevens.
B. Alle opgegeven prijzen gelden exclusief omzetbelasting.
C. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met personeelsleden van opdrachtnemer die geen procuratie hebben, binden opdrachtnemer niet, tenzij deze afspraken schriftelijk door opdrachtnemer aan opdrachtgever worden bevestigd.
D. ledere aanbieding dient als een geheel te worden beschouwd.
E. Tekeningen, ontwerpen en berekeningen zijn en blijven eigendom van opdrachtnemer en mogen zonder haar toestemming niet aan derden worden doorgegeven of ter inzage worden verstrekt.

ARTIKEL 2 - WIJZIGING IN DE OPDRACHT.
Eventueel na het tot stand komen van de overeenkomstig gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldig indien opdrachtnemer deze schriftelijk aan opdrachtgever heeft bevestigd. Indien een dergelijke wijziging/aanvulling hogere kosten veroorzaakt dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden deze kosten extra aan opdrachtgever in rekening gebracht. Afwijkingen met een redelijke tolerantie geven aan opdrachtgever niet het recht op reclame, vergoeding van schade of enig ander recht.

ARTIKEL 3 - PRIJZEN.
Hiermede vervallen alle voorgaande prijsnoteringen. Alle prijzen zijn vermeld in euro en gelden per stuk, respectievelijk per meter tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven. Exclusief BTW.   Tussentijdse prijswijzigingen en/of modelveranderingen zonder voorgaand bericht; onder voorbehoud. Al onze artikelen zijn per stuk leverbaar. Kortingen op aanvraag. Meerprijzen zijn alleen geldend bij aankoop af fabriek. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de tijdens de offerte- respectievelijk contract datum- geldende hoogte van lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies, prijzen van grondstoffen, wisselkoersen en van alle andere kosten. De aangeboden prijzen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij nadrukkelijk anders wordt vermeld. In geval van verhoging van een of meer van de hiervoor genoemde factoren zal de offerte- respectievelijk contractprijs dienovereenkomstig worden verhoogd, tenzij wettelijke bepalingen terzake zulks verbieden. Betaling van een eventuele meerprijs op grond van het in dit artikel bepaalde, zal dienen te geschieden gelijk met de hoofdsom. Indien de uitvoering van een opdracht op verzoek van de opdrachtgever of door het uitblijven van gegevens of instructies of andere bij de opdrachtgever liggende oorzaak wordt vertraagd, dan zullen alle prijzen van opdrachtnemer worden verhoogd met de extra kosten, waaronder renteverlies, die hierdoor voor opdrachtnemer ontstaan.

ARTIKEL 4 - LEVER- EN OPLEVERINGSTERMIJNEN.
De door opdrachtnemer vermelde lever- en/of opleveringstermijnen zijn slechts informatief en zonder verantwoordelijkheid van opdrachtnemer.

ARTIKEL 5 - EIGENDOMSVOORBEHOUD.
De eigendom van door opdrachtnemer geleverde goederen gaat eerst op opdrachtgever over op het moment dat al het aan opdrachtnemer terzake van de levering van deze goederen verschuldigde, met inbegrip van rente en alle kosten, door opdrachtgever aan opdrachtnemer is voldaan.

ARTIKEL 6 - AANSPRAKELIJKHEID.
Opdrachtnemer is op generlei wijze aansprakelijk en mitsdien nimmer verplicht tot vergoeding van middellijk- of onmiddellijk geleden schade ontstaan door overschrijding van levertijden en/of opleveringstermijnen. Opdrachtnemer is in het bijzonder nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade als b.v, van bedrijfsstillegging- vertraging- stoornis of enige andere bedrijfsschade uit welke hoofde of van welke aard ook bij opdrachtgever ontstaan i.v.m, de koop of de opdracht. Evenmin is opdrachtnemer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die wordt veroorzaakt aan- of door de werking of niet-werking van het door haar geleverde of bewerkte goed of door terzake in haar dienst zijnde personeel toegebracht aan goederen en/of personen welke of wie ook. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer uit hoofde van de overeenkomst is uitdrukkelijk beperkt tot levering van de verkochte goederen.

ARTIKEL 7 - OVERMACHT.
Omstandigheden buiten de wil of toedoen van opdrachtnemer, welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijke wijze niet meer van haar verwacht kan worden, geven opdrachtnemer het recht de overeenkomst geheel of ten dele te annuleren, zonder verplichting tot schadevergoeding. Als omstandigheden zoals hierboven bedoeld komen zonder meer in aanmerking elke transportbelemmering en vertraging, arbeidsstakingen of uitsluitingen, uit- en invoerverboden of -beperkingen, brand of ongevallen en wetsbepalingen of overheidsmaatregelen. Het bovenstaande geldt eveneens indien deze omstandigheden zich voordoen bij de leveranciers van opdrachtnemer of bij derden die namens opdrachtnemer in onderaanneming werkzaamheden voor haar uitvoeren.

ARTIKEL 8 - RECLAMES.
Reclames dienen door opdrachtgever binnen uiterlijk 8dagen na de levering van de gekochte goederen, of de oplevering van het uitgevoerde werk per aangetekend schrijven bij opdrachtnemer te worden ingediend. Bij gebreke hiervan wordt opdrachtgever geacht de prestatie van opdrachtnemer onvoorwaardelijk als juist te hebben aanvaard. Verwerkte goederen worden zeker geacht te zijn goedgekeurd. Reclames aan tussenpersonen of op andere wijze gedaan of later dan na 8 dagen bij opdrachtnemer binnengekomen, zijn van generlei waarde en kunnen geen rechtsgevolg teweeg brengen. Indien het werk gereed is en opdrachtgever geen reclames kenbaar maakt aan opdrachtnemer, dan neemt opdrachtgever het geleverde aan zonder enig voorbehoud. Reclames geven opdrachtgever niet het recht om de betaling, of een gedeelte daarvan, op te schorten, terwijl compensatie uitdrukkelijk wordt uitgesloten. Indien de reclame door opdrachtnemer ais juist wordt erkend zal aan opdrachtnemer de nodige tijd gegeven moeten worden om tot herstel daarvan over te gaan. Ook reclames betreffende door opdrachtnemer toegezonden rekeningen dienen binnen 8 dagen na verzending van de rekening door opdrachtgever per aangetekend schrijven bij opdrachtnemer te worden ingediend. Bij gebreke hiervan wordt opdrachtgever geacht de op de factuur vermelde hoeveelheden en de berekende prijzen enig voorbehoud te hebben goedgekeurd.

ARTIKEL 9 - BETALING.
De vorderingen van opdrachtnemer dienen te worden beschouwd als brengschulden van opdrachtgever. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum. Korting voor contante betaling wordt niet verleend. Indien termijnbetalingen zijn overeengekomen, zal betaling van elke termijn geschieden binnen 8 dagen na de vervaldatum. Alle betalingen moeten geschieden in Nederlands wettig betaalmiddel. Indien de vordering van opdrachtnemer niet binnen de hiervoor vermelde termijn wordt betaald, is opdrachtnemer gerechtigd de vordering te verhogen met een rente van 1% per maand -waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend- ingaande 30 dagen na factuurdatum of de overeengekomen betalingsdatum. Wanneer betaling van een toegezonden, rekening niet heeft plaatsgevonden binnen een maand na de datum der verzending van die rekening, is opdrachtnemer gerechtigd na het verstrijken van bedoelde termijn aan opdrachtgever, behalve de rente, boven het factuurbedrag in rekening te brengen alle incasso- en invorderingskosten, die door niet betaling zijn veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke invorderingskosten zijn door opdrachtgever in ieder geval verschuldigd wanneer opdrachtnemer zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd, in welk geval de buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het factuurbedrag, of althans hetgeen daarvan nog openstaat, met een minimum van € 100,- Uit het enkel feit dat opdrachtnemer zich van een dergelijke hulp heeft verzekerd, blijkt de grootte van en de gehoudenheid tot betaling van deze buitengerechtelijke incasso- en invorderingskosten. Opdrachtnemer is voorts gerechtigd het factuurbedrag, voor bijtelling van de omzetbelasting, te verhogen met 2% kredietbeperking; indien opdrachtgever de factuur binnen 30 dagen na de factuurdatum betaalt, mag deze het bedrag van de in rekening gebrachte kredietbeperking in mindering brengen; opdrachtgever verplicht zich echter om de op de factuur in rekening gebrachte kredietbeperking aan opdrachtnemer te betalen bij voldoening van de factuur later dan 30 dagen na de factuurdatum.

ARTIKEL 10 - ANNULERING.
Indien opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is opdrachtgever gehouden aan opdrachtnemer alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte onkosten te vergoeden, alles onverminderd het recht van opdrachtnemer op vergoeding wegens winstderving, alsmede van de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schade.

ARTIKEL 11 - IN GEBREKE BLIJVEN.
Zodra opdrachtgever enige verplichting jegens opdrachtnemer uit hoofde van de met haar gesloten overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de overeenkomst ook zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden, met dien verstande dat opdrachtgever aan opdrachtnemer alle door laatstgenoemde geleden schade zal hebben te vergoeden. Opdrachtgever zal in ieder geval geacht worden met het nakomen van zijn verplichtingen in gebreke te zijn op de dag dat hij mocht komen te overlijden of onder curatele mocht worden gesteld, dan wel in liquidatie mocht treden, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of door derden de aan opdrachtnemer in eigendom toebehorende goederen of geleverde installaties -of een deel daarvan- in beslag worden genomen, in al welke gevallen het bepaalde in artikel 9 inzake de betaling onverminderd van toepassing zal blijven.

ARTIKEL 12 - CATALOGUS / SITE.
De in deze catalogus geplaatste tekst en afbeeldingen zijn niet bindend en dienen uitsluitend ter oriëntatie.  Voor eventuele drukfouten kan W&R Pomp- en Afvalwatertechniek niet aansprakelijk gesteld worden. Artikelen en of werkzaamheden zonder voorgaand bericht, kunnen direct uit ons leveringsprogramma worden verwijderd.

ARTIKEL 13 - OCTROOIRECHT
Enkele in deze catalogus / site vermelde artikelen en/of systemen zijn voorzien van octrooirecht en/of gepatenteerde bescherming. Hiervoor geld, namaak of kopiëren door derden nadrukkelijk verboden.

ARTIKEL 14 - NADRUK EN VERVEELVOUDIGING VERBODEN
Alle rechten worden nadrukkelijk voorbehouden. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd en/of verveelvoudigd op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een database, zonder voorafgaand schriftelijke toestemming te hebben verkregen van W&R pomptechniek. Technische documentatie wordt u gaarne toegezonden. Al onze transacties geschieden volgens de verkoop- en leveringsvoorwaarden.

ARTIKEL 15 - GARANTIE
Op al door onze geleverde producten geld een garantie van 1 jaar na factuur datum.


OMG, your furbabies are sooo cute! And as for LV item under $500? I'd say either a bag charm or SLG. Good luck! louis vuitton shop,Very lovely bag and necklace, MarraC I was looking at that very same necklace last night. I love that whole collection as well as the Gimme A Clue collection. I am really liking the new costume jewelry this season. Enjoy! louis vuitton,Artsy! I love mine plus all of the pockets make for great organization! HTH! louis vuitton,

Congrats louis vuitton purse

,

Azur louis vuitton wallet

,

Wow those are fabulous! Congrats louis vuitton outlet

,

lucky you!! congrats! louis vuitton outlet

,i have a verona mm but in your case given your choices i'd say the monty pm. louis vuitton replica.